Nhà đất cặp ql62 thông kinh hâu

68
8×70

Nền sân trán bê tông vững chắc

nền nha be tông cốt thép

Nhà tiền chế mới làm

Đất thông kinh hậu

Hướng chánh đông